VEDTEKTER

Vedtekter for

FLESBERG BYGDELAG
STIFTET 08.05.2017

Endret 27.03.19 versjon 3

 

§ 1       FORENINGENS NAVN OG FORMÅL ER:

Foreningens navn er Flesberg bygdelag og ble stiftet 8. mai 2017

Flesberg bygdelag er et selvstendig partipolitisk nøytralt organ.

 

Foreningens formål er:

 1. Laget skal arbeide for å medvirke til en positiv og målrettet utvikling av bygda.
 2. Laget skal ta opp saker av allmenn interesse og saker som angår bygdas vel, herunder å tilrettelegge for nærmiljøtiltak som gir en meningsfull kultur- og naturopplevelse.
 3. Laget skal opptre saklig og ansvarlig og være bevisst på å føre en god dialog blant annet med myndighetene.


§ 2       MEDLEMMER

Som medlem kan opptas alle som er enig med lagets formål. Bedrifter og foreninger kan også bli medlemmer i laget.

 

 § 3       KONTINGENT

Kontingent varer fra årsmøte til årsmøte, og innkreves av kasserer.

 

§ 4       ÅRSMØTE

Årsmøtet er bygdelagets høyeste organ. Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.  Årsmøtet kunngjøres via plakater, sosiale media og i lokalavis. Saker til årsmøte må være styret i hende tre dager før årsmøte. Det skal føres protokoll fra årsmøte.

 På årsmøte skal følgende dagsorden gjelde:

 1. Godkjenning av sakliste og innkalling
 2. Styrets årsberetning
 3. Regnskap, fremlagt i revidert stand
 4. Budsjett
 5. Fastsettelse av medlemskontingent for kommende år
 6. Innkomne saker
 7. Valg av styre
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Kasserer
  4. Sekretær
  5. Fire styremedlem
  6. Et varamedlem til styret
  7. To revisorer
  8. valgkomite på 3 medlemmer,

Styremedlemmene velges for 2 år, men første gang velges to av styremedlemmene for 1 år.

Valg kan gjøres ved håndsopprekking, men dersom noen krever det gjøres det skriftlig.

 

 § 5       EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det ønskelig eller 1/3 av medlemmene krever det.

 

 § 6       STYRET

Styret består av åtte medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og fire styremedlemmer.

 

 § 7       STYRETS OPPGAVER

Leder sammen med styret er ansvarlig for lagets virksomhet mellom hvert årsmøte. På årsmøtet skal det legges frem årsmelding og revidert regnskap.

 

 • Styret avholder møter når det er saker som må behandles.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende.
 • Sekretæren fører protokoll og holder orden på lagets arkiv. Kasserer krever inn nødvendig medlemskontingent for hvert år og fører medlemsliste. Medlemmer som har betalt kontingent året før, møter med fulle rettigheter på medlemsmøter og årsmøte.

 

§ 8       MEDLEMSMØTER

Styret kan innkalle til medlemsmøte etter behov for å informere eller høre medlemmers mening. Når styret finner det nødvendig eller 1/3 av medlemmene krever det, innkalles det til medlemsmøte/ åpent møte.

 

§ 9       VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres på årsmøte. Forslag til vedtektsendring må være innsendt til styret 14 dager før årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøte.

 

§ 10     OPPLØSNING AV LAGET

Dersom bygdelaget blir nedlagt, skal lagets eiendeler komme bygda til gode. Årsmøtet bestemmer hvordan eiendelene skal benyttes.